Katastr nemovitostí – informace o pozemcích

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
 • Data, informace a modelování (Informatika)
 • Informační systémy (Informatika)

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů

Cíle výuky: žák

 • popíše základní účel katastru nemovitostí
 • užívá s porozuměním základní pojmy: nemovitost, stavba, parcela, výměra, katastr, číslo popisné 
 • vyhledá požadované informace o zadané nemovitosti

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí data

Mapová dovednost: získá z dat informace

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, videonávod

Vybavení pro žáka: počítač, notebook, tablet nebo smartphone s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list, videonávod

Použitý hardware: počítač, notebook, tablet nebo smartphone

Použitý software: Geoportál ČÚZK - www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma užitek katastru nemovitostí
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – srovnání lokalit a kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně–hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Motivace (<5 min)

 • Učitel seznámí žáky s obsahem a cílem hodiny. Tím je rozvoj dovednosti čtení údajů z aplikace katastru nemovitostí, který je souborem údajů o nemovitostech v České republice, který obsahuje jejich popis, polohu a zápis práv (např. vlastník).

Vysvětlení pojmů (5 min)

 • Vysvětlení pojmů ze slovníčku pojmů

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s aplikací Nahlížení do KN (<5min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení geoportálu ČÚZK.
 • Ukáže, jakým způsobem psát do formulářů a vyzve žáky k vyhledání stavby nebo parcely pro zodpovězení otázek z pracovního listu. 

Práce ve dvojicích (10 min)

 • Žáci za pomoci Nahlížení do KN vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji atlasu. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • ovládat dotazování na parcely a stavby

Prezentace výsledků, kontrola otázek (<5 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Očekávané problémy

 • Žák neporozumí základním pojmům a úkol pozbude účinku.
 • Problémy technického charakteru.

Videonávod

Ke stažení

Katastr nemovitostí – informace o pozemcích
Metodický list pro učitele
.docx 143 kB
Katastr nemovitostí – informace o pozemcích
Metodický list pro učitele
.pdf 166 kB
Katastr nemovitostí – informace o pozemcích
Pracovní list pro žáky
.docx 644 kB
Katastr nemovitostí – informace o pozemcích
Pracovní list pro žáky
.pdf 278 kB
Katastr nemovitostí – informace o pozemcích
Videonávod
.mp4 30 MB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info