Principy implementace matice GI dovedností do výuky

1. Návaznost geoinformačních dovedností na mapové dovednosti

Navržený systém GI dovedností rozvíjí mapové dovednosti, které detailně popisuje Hanus et al. (2020), na něž navazuje. Základ dovedností je podobný, nicméně GIT nabízí mnohem širší možnosti práce s digitálními prostorovými daty a digitální mapou. Operace s prostorovými daty a digitálními mapami vyžadují kromě mapových dovedností také určité technické dovednosti. Těmi je myšleno např. získání, uspořádání či filtrování dat v případě práce s prostorovými daty. Při práci s digitální mapou je příkladem technických dovedností změna měřítka mapy pomocí jejího přiblížení či oddálení, použití nástrojů mapové aplikace (např. zobrazení legendy či výškového profilu, měření, přepínání map, nastavení průhlednosti, atd.), použití nástrojů pro tvorbu či analýzu mapy a její sdílení apod. Naším záměrem je propojení mapových a technických dovedností tak, aby se GIT staly, v souladu s Kerski (2021), nástroji, které plní následující cíle:

  • rozvíjí práci s primárními i sekundárními zdroji dat od jejich sběru, přes analýzu, interpretaci až k použití,
  • přispívají k porozumění znázorněných dat a témat,
  • podporují prostorové, geografické a kritické myšlení,
  • přispívají k řešení reálných situací.
Bez popisku

Zdroje:
Hanus, M., Havelková, L., Kocová, T., Bernhäuserová, V., Štolcová, K., Fenclová, K., & Zýma, M. (2020). Práce s mapou ve výuce. PřF UK. Dostupné z: http://mapovedovednosti.cz/docs/metodika_mapovedovednosti.pdf
Kerski, J. J. (2021). Connecting GIS Education to Bloom’s Taxonomy. Dostupné z https://community.esri.com/t5/education-blog/connecting-gis-education-to-bloom-s-taxonomy/ba-p/1011891

2. Úroveň náročnosti úloh pro rozvoj GI dovedností

Pro každou GI dovednost jsou vytvořeny úlohy ve třech stupních náročnosti. Úroveň 1 je základní úroveň dané dovednosti, kterou by měl zvládnout každý žák. Aby žák zvládl vyřešit úlohu vyšší náročnosti, musí zvládnout vyřešit úlohu nižší náročnosti dané dovednosti. Každá úloha v každé dovednosti je specifická a nelze jednoznačně vymezit hranice mezi jednotlivými úrovněmi 1 až 3. Nutno upozornit, že náročnosti neodpovídají ročníkům, ale spíše nabízejí učitelům výběr úloh pro žáky v různých obtížnostech. Záleží pouze na učiteli, do jaké úrovně GI dovednosti chce se svými žáky dospět.

3. Role učitele a žáka

Aby mohl učitel rozvíjet GI dovednosti u žáků, musí si je nedříve osvojit sám.

Nabízíme několik typů materiálů ve třech stupních náročnosti, některé jsou určené pro učitele a některé pro žáky. Pro učitele je ke každé úloze zpracován metodický list. Pro žáky je u většiny úloh připraven pracovní list. Podle charakteru úlohy jsou pak připraveny textové nebo obrázkové návody pro práci s daným nástrojem, videonávody, odkazy na další zdroje jako např. datové soubory, výukové mapy apod.

Role učitele by se v souvislosti s náročností úloh měla postupně proměňovat od zprostředkovatele všech informací či mapových podkladů po toho, kdo jen dohlíží na samostatnou práci žáků. Učitel by měl žákům zpočátku poskytovat podporu při zvládnutí jednodušších úloh. Postupně by si žák měl osvojit základní technické dovednosti a doplnit je i mentálními operacemi. S náročnějšími úlohami role učitele ustupuje, učitel by měl být žákovi spíše koučem a žák by měl pracovat samostatně.

Bez popisku

4. Doporučený nástroj GIT

U každé úlohy v tabulce je uveden doporučený nástroj. Nástrojem jsou myšleny mapové aplikace či portály nebo doporučený software. Některé nástroje jsou řešené jako webové mapové aplikace a zároveň jsou optimalizovány pro použití na mobilních telefonech – typicky Mapy.cz nebo Google Maps. Vývoj nástrojů a jejich funkcí je však poměrně rychlý, proto je vždy nezbytné funkčnost daného nástroje ověřit bezprostředně před zadáním dané úlohy žákům. Výčet nástrojů není definitivní, existuje množství dalších nástrojů, které však nejsou pro navržené úlohy využity.

Bez popisku

https://survey123.arcgis.com/

www.mapy.cz

https://atlas.mapy.cz/

https://www.google.cz/maps

https://mymaps.google.com

https://earthengine.google.com/timelapse/

http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikac

https://www.cykloserver.cz/cykloatlas/

geoportal.gov.cz

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

www.mapaceska.cz

https://www.arcgis.com/index.html

https://www.mapakriminality.cz/#

https://storymaps.arcgis.com/

https://www.datawrapper.de/

https://qgis.org/en/site/

https://powerbi.microsoft.com/cs-cz/

* Každá úloha má před názvem uveden kód, který značí jednotlivé GI dovednosti (D1–D5) a úroveň náročnosti (U1–U3).
  Písmena a, b, c atd. určují pořadí úlohy.

5. Řazení úloh rozvíjejících GI dovednosti do výuky

Řazení výuky s GIT mezi ostatní formy a metody výuky nesmí být nahodilé. Výuka s GIT by měla probíhat systematicky ve všech ročnících studia již od 1. stupně základní školy (ideálně 2. období) a postupnými kroky by měl učitel u žáků GI dovednosti rozvíjet. Pomůckou, která by tomu měla napomoci, je matice modelových úloh GI dovedností společně s výše uvedenými zásadami, které by při zavádění a realizaci výuky s GIT měly platit.


Matice geoinformačních dovedností

Zde je uvedena matice GI dovedností, která obsahuje jednotlivé GI dovednosti (D1 až D5) vždy rozdělené na technickou a mapovou dovednost. Plná verze matice navíc obsahuje modelové úlohy, přičemž ke každé z dovedností v každé úrovni (U1, U2, U3) je minimálně jedna úloha s doporučeným nástrojem. Kliknutím na jednotlivé dovednosti se dostanete ke zmiňovaným úlohám se všemi potřebnými materiály.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info