Cíl metodiky

Cílem metodiky je prezentovat provázaný systém rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na ZŠ a SŠ prostřednictvím geoinformačních technologií (GIT). Mezi základní geoinformační technologie řadíme geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) či globální navigační satelitní systém (GNSS) (podrobněji viz kapitola 1.2).

Dílčími cíli jsou:

Metodika je určena pro:

Jak metodiku číst?

Čtenáři metodiky mohou být na různých úrovních ve znalostech GIT a osvojení geoinformačních dovedností, s různým zájmem o danou problematiku. Proto níže uvádíme stručný přehled obsahu kapitol, který usnadní čtenářům orientaci a volbu kapitoly dle svého zájmu a pokročilosti.

Kapitola 1: Je určena pro nezkušené uživatele GIT. Seznamuje se základními pojmy.

Kapitola 2: Vysvětluje, co jsou geoinformační dovednosti a nastiňuje možnost začlenění výuky GIT do kurikula.

Kapitola 3: Je určena pro nezkušené uživatele GIT. Seznamuje se specifiky využívání GIT (jejími nástroji a aplikacemi, ale také přínosy a bariérami).

Kapitola 4: Je klíčovou kapitolou metodiky. Uvádí zásady využívání GIT ve výuce, poskytuje učitelům návod, jak postupovat, pokud chtějí GIT zavést do výuky. Představuje matici GI dovedností, ke kterým nabízí konkrétní učební úlohy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info