Čteme výškopis z digitální turistické mapy

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině

Cíle výuky: žák

 • vyhledá informace na internetu
 • aktivně využívá vybrané funkce mapy.cz
 • čte informace z mapy a výškový profilu reliéfu
 • identifikuje vybrané mapové značky v turistických mapách a aktivně je vyhledává v digitální mapě
 • určí nadmořskou výšku bodů na trase pomocí vrstevnic
 • naplánuje pomocí nástroje digitální turistické mapy trasu cesty
 • změří pomocí nástroje digitální turistické mapy délky trasy
 • vytvoří pomocí nástroje digitální turistické mapy výškový profil trasy
 • vlastními slovy popíše výškový profil trasy

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace
 • Matematika

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití, tvorba, výběr a sdílení digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí mapu, posouvá, přibližuje a oddaluje mapu, zobrazí legendu mapy, používá základní nástroje mapové aplikace (např. zobrazení výškového profilu)

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí významy znaků základní a obecně geografické mapy, přiřadí význam prvkům legendy mapy, čte výškopis mapy (vrstevnice/hypsometrie)

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč

Vybavení pro žáka: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list

Použitý hardware: počítač nebo notebook

Použitý software: mapy.cz/turisticka

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – srovnání lokalit a kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně-hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s mapy.cz (5 min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení turistické mapy.
 • Vysvětlí, jakými znaky jsou značeny turistické stezky v mapě, vyzve žáky k vyhledání turistické trasy, která se nenachází na rovině.
 • Tip: Přepnout turistickou mapu do 3D pohledu, na němž je snazší číst reliéf krajiny.
 • Tip: Zkontrolujte, zda mají vybránu vhodnou turistickou trasu podle kritérií.
 • Tip: Nevybírat trasu na rovině, jelikož cílem je vytvořit výškový profil s patrným převýšením.

Práce ve dvojicích (20 min)

 • Žáci za pomoci aplikace mapy.cz vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji mapy. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • přidat do mapy bod měření (jak měřit délku trasy v digitální turistické mapě)
  • odstranit z mapy bod měření (např. omylem nebo chybně umístěný bod)
  • ukončit měření v mapě
  • vysvětlit interaktivní spojitost trasy na mapě a výškového profilu (vyzkoušet si pohybovat kurzorem po profilu a sledovat současný pohyb bodu na trase v mapě
  • odečítat z profilu nadmořskou výšku různých bodů na trase. 

Prezentace výsledků, kontrola otázek (20 min)

 • Žáci mohou výsledky prezentovat pouze vyučujícímu, když bude procházet okolo nich, nebo mohou prezentovat před celou třídou.
 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů, uložení map (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Očekávané problémy

 • Žák nerozumí konceptu zobrazování výškopisu pomocí vrstevnic na mapách nebo nedovede vrstevnice správně číst nebo má tuto dovednost zatíženou miskoncepty.
 • Žák zvolí trasu na rovině, kde nebude patrné převýšení profilu.
 • Žák nerozumí konceptu výškového profilu a nedovede jej interpretovat.
 • Žák nerozumí zadání.
 • Kvalita internetového připojení či výkon použitého zařízení může negativně ovlivnit rychlost vykreslování turistické mapy ve 3D pohledu.

Pracovní list

Ke stažení

Čteme výškopis z digitální turistické mapy
Metodický list pro učitele
.docx 141 kB
Čteme výškopis z digitální turistické mapy
Metodický list pro učitele
.pdf 169 kB
Čteme výškopis z digitální turistické mapy
Pracovní list pro žáky
.docx 1 MB
Čteme výškopis z digitální turistické mapy
Pracovní list pro žáky
.pdf 357 kB
Mapy.cz – návod pro práci s aplikací
Návod pro učitele i žáky
.pptx 6 MB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info