Stavba domu

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
 • Data, informace a modelování (Informatika)
 • Informační systémy (Informatika)

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
 • získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů

Cíle výuky: žák

 • pracuje s novou mapovou aplikací
 • vhodně kombinuje mapové vrstvy 
 • vyhodnotí vhodnost parcely pro stavbu domu na základě zadaných podmínek
 • si uvědomí další oblast využití GIS - územní plánování

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace
 • Přírodopis: ochrana přírody
 • Základy společenských věd (výchova k občanství)

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí mapu, posunuje, přibližuje a oddaluje mapu, zobrazí legendu mapy, používá rozšířené nástroje mapové aplikace (např. nastavení průhlednosti vrstev, interaktivních prvků)

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí význam prvkům legendy i u tematické mapy, vysvětlí, jakou informaci mapa poskytuje, propojuje obsah tematických map s topografickým podkladem a vyvozuje prostorové souvislosti

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, videonávod

Vybavení pro žáka: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list, videonávod

Použitý hardware: počítač, notebook nebo tablet

Použitý software: Geoprohlížeč ČÚZK: ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma vhodných parametrů pro stavbu domu
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně–hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Motivace (<5 min)

 • Učitel seznámí žáky s obsahem a cílem hodiny. Tím je rozvoj dovednosti čtení údajů topografické mapy a použití kombinace dotazů pro nalezení vhodné oblasti pro stavbu dobu.

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s geoprohlížečem ČÚZK (5 min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení geoprohlížeče.
 • Ukáže, jakým způsobem lze přidávat vrstvy do seznamu vrstev, nastavit viditelnost nebo průhlednost vrstvy a vyzve žáky k vyhledání území potřebného pro vypracování otázek z pracovního listu. 

Práce ve dvojicích (20 min)

 • Žáci za pomoci digitálního atlasu vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji geoprohlížeče. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • přidat novou vrstvu do seznamu vrstev
  • zapnout nebo vypnout viditelnost určité vrstvě
  • nastavit průhlednost vrstvy

Prezentace výsledků, kontrola otázek (<5 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Alternativa: Lze měnit téma úkolu – vyber vodní tok s nádrží, …, množství podmínek; při dostupnosti dat lze také využít prostředí desktopového GIS softwaru – možnost spojit s tvorbou mapy a vizualizací dat

Lze přidávat nebo měnit požadavky pro výběr území - podloží, půda, sklonitost, ceny pozemků (https://www.cenovamapa.cz/)

Očekávané problémy

 • Žák nebude umět pracovat s mapovými vrstvami.
 • Žák se nebude orientovat v katastrální mapě.
 • Problémy technického charakteru.

Videonávod

Ke stažení

Stavba domu
Metodický list pro učitele
.docx 142 kB
Stavba domu
Metodický list pro učitele
.pdf 172 kB
Stavba domu
Pracovní list pro žáky
.docx 161 kB
Stavba domu
Pracovní list pro žáky
.pdf 194 kB
Stavba domu
Videonávod
.mp4 127 MB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info