Orotofoto – úbytek lesa

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Přírodní obraz Země
 • Životní prostředí
 • Data, informace a modelování (Informatika)
 • Základy ekologie (Přírodopis)

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
 • uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
 • získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních
  a společenských vlivů na životní prostředí

Cíle výuky: žák

 • kriticky porovná změny v krajině a pokusí se určit příčinu
 • pracuje s novou mapovou aplikací
 • užívá s porozuměním základní pojmy: ortofoto snímek, ortofoto mapa, mapová vrstva, metadata, průhlednost vrstvy, odlesňování 
 • zná původ a vysvětlí princip vzniku ortofoto snímků

Mezipředmětové vztahy:

 • Přírodopis
 • Ekologie

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí mapu, posunuje, přibližuje a oddaluje mapu, zobrazí legendu mapy, používá rozšířené nástroje mapové aplikace (např. nastavení průhlednosti vrstev, interaktivních prvků)

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí význam prvkům legendy i u tematické mapy, vysvětlí, jakou informaci mapa poskytuje, propojuje obsah tematických map s topografickým podkladem a vyvozuje prostorové souvislosti

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, videonávod

Vybavení pro žáka: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list, videonávod

Použitý hardware: počítač, notebook nebo tablet

Použitý software: Geoprohlížeč ČÚZK: ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma odlesňování
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně–hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Motivace (<5 min)

 • Učitel seznámí žáky s obsahem a cílem hodiny. Tím je rozvoj dovednosti čtení v ortofotomapě, která je tvořena ze satelitních snímků Dálkového průzkumu Země. Snímky jsou často využívány pro sledování změn v krajině, využití krajiny, odlesňování atd.

Vysvětlení pojmů (<5 min)

 • V každém případě je vhodné na úvod hodiny s žáky zopakovat, co je to ortofotomapa nebo metadata, popřípadě vysvětlit žákům na ZŠ.
 • Ortofotomapa je mapa tvořena leteckými měřickými snímky (pořízené např. z letadla, družice nebo dronu), tzv. ortofoto (snímky).

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s geoprohlížečem ČÚZK (5 min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení geoproglížeče.
 • Ukáže, jakým způsobem lze přidávat vrstvy do seznamu vrstev, nastavit viditelnost nebo průhlednost vrstvy a vyzve žáky k vyhledání území potřebného pro vypracování otázek z pracovního listu.

Práce ve dvojicích (20 min)

 • Žáci za pomoci digitálního atlasu vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji geoprohlížeče. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • přidat novou vrstvu do seznamu vrstev
  • zapnout nebo vypnout viditelnost určité vrstvě
  • nastavit průhlednost vrstvy

Prezentace výsledků, kontrola otázek (5 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Alternativa: Obdobnou učební úlohu lze využít ve výuce všech témat při použití ortofoto snímků – rozšiřování měst, tání ledovců, vysychání jezer, povodně, požáry atp…

Lze zvyšovat či snižovat úroveň např. množstvím použitých mapových vrstev, velikostí území nebo přehledností zvolené plochy

Očekávané problémy

 • Žák nebude umět pracovat s mapovými vrstvami
 • Žák nebude umět číst v ortofotomapě.
 • Problémy technického charakteru.

Videonávod

Ke stažení

Orotofoto: úbytek lesa
Metodický list pro učitele
.docx 143 kB
Orotofoto: úbytek lesa
Metodický list pro učitele
.pdf 178 kB
Orotofoto: úbytek lesa
Pracovní list pro žáky
.docx 782 kB
Orotofoto: úbytek lesa
Pracovní list pro žáky
.pdf 503 kB
Orotofoto: úbytek lesa
Videonávod
.mp4 81 MB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info