Jaké půdy máme okolo sebe a k čemu je využíváme?

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Přírodní obraz Země
 • Společenské a hospodářské prostředí
 • Česká republika

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
 • rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
 • hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu

Cíle výuky: žák

 • zobrazí na počítači digitální půdní mapu
 • vybere vhodný topografický podklad pro tematickou půdní mapu 
 • pomocí legendy tematické mapy pojmenuje tři různé půdní typy v okolí obce
 • popíše reliéf (geomorfologické tvary) na kterých se dané půdní typy vyvinuly
 • vyčte z mapy využití území u jednotlivých půdních typů a vlastními slovy popíše využití území

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí mapu, posunuje, přibližuje a oddaluje mapu, zobrazí legendu mapy, používá rozšířené nástroje mapové aplikace (např. nastavení průhlednosti vrstev, interaktivních prvků)

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí význam prvkům legendy i u tematické mapy, vysvětlí, jakou informaci mapa poskytuje, propojuje obsah tematických map s topografickým podkladem a vyvozuje prostorové souvislosti

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, videonávod

Vybavení pro žáka: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list, videonávod

Použitý hardware: počítač nebo notebook

Použitý software: webový prohlížeč (webová půdní mapa: https://mapy.geology.cz/pudy/ )

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma úrodnost půd, ...
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně–hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Motivace (<5 min)

 • Učitel seznámí žáky s obsahem a cílem hodiny. Tím je rozvoj dovednosti čtení několika mapových vrstev současně (tematické a základní mapy). Žáci budou tuto dovednost procvičovat na mapě půdních typů 1:50 000.

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s webovou půdní mapou 1:50 000 (5 min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení půdní mapy.
 • Vysvětlí, jakými kartografickými metodami jsou na půdní mapě zobrazeny půdní typy a ohraničení jejich výskytu v krajině.
 • Vyzve žáky k vyhledání obce (kde žijí, kde se nachází škola) v půdní mapě.
 • Tip: Přepnout turistickou mapu do 3D pohledu, na němž je snazší číst reliéf krajiny.
 • Tip: Přepnout podkladovou mapu na základní mapu (ČÚZK), případně na základní mapu (průhlednou). Zkontrolovat, zda mají žáci aktivovanou tuto podkladovou mapu. 
 • Tip: Nastavit průhlednost půdní mapy tak, aby bylo možné rozlišit areály jednotlivých půdních typů a současně bylo možné číst topografii ze základní mapy. Předvést žákům tuto funkci digitální mapy a zkontrolovat jejich nastavení průhlednosti s ohledem na individuální zrakové dispozice. 

Práce ve dvojicích (20 min)

 • Žáci za pomoci aplikace mapy.cz vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji půdní mapy. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • vyhledat a zobrazit digitální půdní mapu
  • přepnout podkladovou digitální mapu
  • zacházet s nástrojem interaktivního dotazování v mapě (kliknutím do areálu příslušného půdního typu se zobrazí atributová tabulka s informacemi o názvu půdního typu
  • efektivně zacházet s nástrojem změny průhlednosti tematické mapové vrstvy
  • tisknout mapu  – učitel se předem rozhodne, jestli chce, aby si žáci mapu vytiskli a vlepili do sešitu (volitelný úkol č. 8 v pracovním listu).  V tom případě doporučuji nastudovat postup tisku zmíněný v závěru videonávodu.

Prezentace výsledků, kontrola otázek (<5 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Alternativa: Aktivitu lze zjednodušit na pouhé prohlížení a odečítání půdních typů, ovšem bez kontextu reliéfu a využití půdy nemá úloha didakticky hodnotný smysl. 

Očekávané problémy

 • Žák zvolí nevhodnou průhlednost půdní mapy a nebude schopen se v mapě orientovat (bez viditelné podkladové základní mapy).
 • Žák nerozumí konceptu zobrazování reliéfu pomocí vrstevnic na mapách nebo má tuto dovednost zatíženou miskoncepty.
 • Žák nedokáže číst topografickou mapu (vrstevnice, význam barev (pole, lesy, zástavba), liniové a plošné prvky)

Pracovní list

Ke stažení

Jaké půdy máme okolo sebe a k čemu je využíváme?
Metodický list pro učitele
.docx 143 kB
Jaké půdy máme okolo sebe a k čemu je využíváme?
Metodický list pro učitele
.pdf 178 kB
Jaké půdy máme okolo sebe a k čemu je využíváme?
Pracovní list pro žáky
.docx 1 MB
Jaké půdy máme okolo sebe a k čemu je využíváme?
Pracovní list pro žáky
.pdf 468 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info