Demografie - čteme data z kartogramu

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Regiony světa
 • Společenské a hospodářské prostředí

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
 • zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
 • posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Cíle výuky: žák

 • pomocí digitálního atlasu světa zobrazí tři různé kartogramy pro tři modelové demografické charakteristiky: Porodnost, Úmrtnost a Přirozený přírůstek obyvatelstva
 • čte údaje z digitálního kartogramu a z legendy kartogramu
 • srovná populační vývoj v Česku se: a) sousedními státy, b) státy rovníkové Afriky. c) libovolně podle potřeby probíraného regionu
 • na příkladech konkrétních států probíraného regionu světa (region světa možno zvolit podle potřeb učitele) vysvětlí koncept uvedených demografických charakteristik (s oporou o anotace v atlase)

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace
 • Základy společenskch věd (výchova k občanství)
 • Matematika

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití digitální mapy

Technická dovednost: zobrazí mapu, posunuje, přibližuje a oddaluje mapu, zobrazí legendu mapy, používá rozšířené nástroje mapové aplikace (např. nastavení průhlednosti vrstev, interaktivních prvků)

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí význam prvkům legendy i u tematické mapy, vysvětlí, jakou informaci mapa poskytuje, propojuje obsah tematických map s topografickým podkladem a vyvozuje prostorové souvislosti

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, videonávod

Vybavení pro žáka: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč, pracovní list, videonávod

Použitý hardware: počítač, notebook nebo tablet

Použitý software: webový Atlas světa: https://atlas.mapy.cz/

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma použitelnost kartogramu
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – kontrola výsledků
 • Individualizovaná, diferencovaná výuka s přihlédnutím ke stupni schopností jednotlivých žáků – učitel dopomáhá žákům s jednotlivými kroky v případě problémů
 • Frontálně–hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně podle návodu
 • Sebereflexe a reflexe úlohy – na závěr ohodnotí hodinu a svoji práci

Postup (scénář)

Motivace (<5 min)

 • Učitel seznámí žáky s obsahem a cílem hodiny. Tím je rozvoj dovednosti čtení údajů z kartogramu, tedy z kartografického produktu, který je běžným a hojně využívaným prostředkem předávání informací v tradičních (tisk, televize) i moderních médiích (webové stránky, sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram apod.).

Vysvětlení pojmů (10 min)

 • Je třeba zvážit, zda žáci již dovedou pracovat s kartogramem (např. ze Školního atlasu světa nebo atlasu Česka.
 • V každém případě je vhodné na úvod hodiny s žáky zopakovat, co je to kartogram (terminologickou oporou s příklady může být zelená tabulka níže), popřípadě vysvětlit žákům na ZŠ. 

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

Seznámení žáků s digitálním atlasem (5 min)

 • Učitel předvádí prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule postup: zobrazení digitálního atlasu.
 • Ukáže, jakým způsobem lze měnit mapy v digitálním atlasu a vyzve žáky k vyhledání kartogramů s výše uvedenými demografickými charakteristikami. 

Práce ve dvojicích (20 min)

 • Žáci za pomoci digitálního atlasu vypracují úkoly z pracovního listu, kde mají uvedený poměrně podrobný návod, jak mají postupovat.
 • Dvojice pracují samostatně.
 • Tip: Předpokládá se znalost (učitele) se zacházením s nástroji atlasu. Je tedy nutné se s nimi předem seznámit a žákům v případě potřeby ukázat jak: 

  • přepínat mezi jednotlivými tématy atlasu
  • zapnout v mapě popisky nebo zeměpisnou síť (ikona nastavení mapy v dolním levém rohu mapového pole)
  • číst data z kartogramu pomocí legendy nebo pomocí najetí kurzoru na daný stát

Prezentace výsledků, kontrola otázek (<5 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Očekávané problémy

 • Žák neovládá základní práci s atlas.mapy.cz.
 • Žák neporozumí konceptu zobrazování dat v kartogramu nebo má tuto dovednost zatíženou miskoncepty.
 • Žák neporozumí konceptům uvedených demografických statistik.

Pracovní list

Ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info