Čas na Zemi

Zakotvení RVP

Tematické zaměření

Vzdělávací oblast, vzdělávací okruh (RVP):

 • Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
 • Přírodní obraz Země

Očekávané výstupy/cíle (RVP ZV): žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 • prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

Cíle výuky: žák

 • vyhledá ostrovy podle zadaných souřadnic
 • zdůvodní vymezení časových pásem
 • zaznačí do mapy, kde v danou dobu předpokládá, že je den a noc
 • vhodně naplánuje cestu mezi ostrovy v různých časových pásmech

Mezipředmětové vztahy:

 • Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací, vyhledání informací a komunikace

GI dovednosti

Rozvíjené GI dovednosti: čtení, použití, tvorba, výběr a sdílení digitální mapy

Technická dovednost: používá pokročilejší nástroje pro práci s daty (vrstva zeměpisné sítě, KML vrstva), zobrazí mapu, posunuje, přibližuje a oddaluje mapu

Mapová dovednost: získá z dat informace, přiřadí význam prvkům legendy i u tematické mapy, vysvětlí, jakou informaci data/mapa poskytuje, propojuje obsah tematických map s topografickým podkladem a vyvozuje prostorové souvislosti

Materiální a technické vybavení

Vybavení pro učitele: počítač s připojením k internetu a přístupem na google.com/earth, webový prohlížeč

Vybavení pro žáka: počítač (nebo tablet, chytrý telefon) s připojením k internetu a přístupem na google.com/earth, webový prohlížeč, pracovní list s otázkami

Použitý hardware: počítač nebo tablet

Použitý software: Google Earth

Metodické pokyny

Organizační formy a metody výuky

 • Brainstorming – úvodní motivace na téma čas na Zemi
 • Práce ve dvojicích – spolupráce na analytických otázkách
 • Skupinová práce – kontrola výsledků
 • Frontálně-hromadná forma výuky – učitel může předvést postup práce prostřednictvím projektoru či interaktivní tabule, avšak žáci by měli zvládnout práci samostatně

Postup (scénář)

PŘED VYUČOVÁNÍM

 • Je vhodné, aby si učitel sám vyzkoušel úlohu.

1. VYUČOVACÍ HODINA

Motivace (5 min)

 • Brainstorming – Co je Google Earth? Pracovali jste již s ním? Je čas na Zemi všude stejný?
 • Jak se mění čas na Zemi?

Vysvětlení pojmů (<5 min)

 • Vysvětlen pojmů – KML vrstva

Rozdělení žáků do skupin (<5 min)

 • Rozdělení žáků do dvojic – při dostatečném počtu techniky ve třídě lze pracovat samostatně
 • Tip: Připravit si rozřazovací kartičky do skupin

 

Seznámení žáků s Google Earth (5 min)

 • Před začátkem práce je vhodné žákům ukázat základní funkce v Google Earth (vyhledávání, jak zapnout zeměpisnou síť a nahrát KML vrstvu)
 • U žáků se předpokládá základní znalost orientace v online mapě

Samostatná práce/Práce ve dvojicích (25 min)

 • Žáci vypracují úkoly z pracovního listu
 • Dvojice (jednotlivci) pracují samostatně
 • Žáci zvládnou pouze část práce
 • Je možné se poradit s ostatními skupinkami

2. VYUČOVACÍ HODINA

Samostatná práce/Práce ve dvojicích (25 min)

 • Žáci pokračují tam, kde skončili předešlou hodinu
 • Dvojice (jednotlivci) pracují samostatně
 • Je možné se poradit s ostatními skupinkami

Kontrola otázek (10 min)

 • Společná kontrola otázek

Odevzdání pracovních listů, uložení map (<5 min)

 • Žáci odevzdají pracovní list, nasdílí do vytvořené skupiny vytvořenou trasu z poslední otázky.

Závěrečná diskuse (<5 min)

 • Zda se jim tato hodina jevila užitečná, jak se jim to líbilo, debata o úloze (zpětná vazba).

Alternativa: V případě nedostupnosti počítačů je možné pracovat s tištěnými atlasy.

Očekávané problémy

 • Žáci neplní úkoly podle zadání, nespolupracují ve dvojici.
 • Žáci nebudou umět číst v mapě.
 • Žáci určí špatně souřadnice daného místa.
 • Problémy technického charakteru.

Pracovní list

Ke stažení

Čas na Zemi
Vrstva KML
.kml 380 kB
Čas na Zemi
Metodický list pro učitele
.docx 422 kB
Čas na Zemi
Pracovní list pro žáky
.docx 104 kB
Čas na Zemi
Metodický list pro učitele
.pdf 489 kB
Čas na Zemi
Pracovní list pro učitele
.pdf 274 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info